Balíme kufry. Tento web se v pondělí 11. 10. po poledni přestěhuje na adresu Koop.cz. Pokud pak zadáte do adresního řádku Flexi.cz, automaticky vás přesměrujeme na novou adresu, kde najdete vše, na co jste zvyklí. Jen v trochu jiném designu a ještě přehledněji.


Pravidla soutěže

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

Tento dokument obsahuje úplná pravidla spotřebitelské akce spojené s udělením souhlasu s elektronickou komunikací a s aktualizací kontaktních údajů klientů pořadatele (dále jen "soutěž"). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky soutěže. Tato úplná pravidla mohou být změněna ze strany pořadatele soutěže formou písemných dodatků. 

Pořadatelem soutěže je společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČO: 47116617, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 (dále a výše také jako „pořadatel“). 

Originál Úplných pravidel bude po celou dobu soutěže zveřejněn na (https://www.flexi.cz/cs/soutez/pravidla-souteze)

I. Termín konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 22. 1. 2019 do 28. 2. 2019 23:00 (dále jen „termín konání soutěže“)

II. Účastníci soutěže:

1) Účastníkem soutěže se může stát pouze klient pořadatele, fyzická osoba, starší 18 let, která obdržela dopis nazvaný Přehled stavu pojistné smlouvy, a splňuje-li i dále uvedené podmínky soutěže (dále také „zájemce“). 

2) Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli a též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.  

3) Účastníkem soutěže se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházejících odstavcích, která se do soutěže platně registruje dle podmínek uvedených v článku III (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).

4) Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena. 

III. Účast v soutěži:

1) Zájemce se soutěže zúčastní tak, že v době konání soutěže udělí Souhlas s elektronickou komunikací (dále jen „Souhlas“) následujícím způsobem:

- navštíví stránku https://komunikace.flexi.cz

- vyplní následující údaje: Rodné číslo pojistníka a Unikátní kód (zájemce jej nalezne v zaslaném dokumentu „Přehledu stavu pojistné smlouvy“)

- udělí Souhlas s elektronickou komunikací kliknutím na tlačítko „Ano, souhlasím“

- vyplní alespoň jeden z aktuálních kontaktních údajů (telefonní číslo nebo e-mail)

2) Zájemce je do soutěže registrován, a stává se soutěžícím, okamžikem doručení Souhlasu pořadateli soutěže (dále jen „soutěžní registrace“).

3) Vyplněním údajů na webové stránce účastník potvrzuje správnost a úplnost uvedených údajů a též vyjadřuje svůj souhlas s pravidly této spotřebitelské akce.

4) Pořadatel není odpovědný za chybné doručení nebo nedoručení Souhlasu prostřednictvím formuláře na soutěžním webu.

IV. Určení výherců:

1) Po ukončení soutěže bude ze všech soutěžících, kteří se do soutěže v době jejího konání platně zaregistrovali, vylosováno 8 výherců.

2) Losování bude provedeno pořadatelem soutěže, a to do 5 pracovních dní od ukončení soutěže. O losování bude vyhotoven písemný protokol.

3) Vylosovaný soutěžící bude o svém vylosování informován pořadatelem soutěže nejpozději do 5 pracovních dnů od provedení losování, a to prostřednictvím telefonního čísla nebo e-mailové adresy, které uvedl během udělování souhlasu s elektronickou komunikací (dále jen „výherní zpráva“).

4) Výhra bude výherci zaslána prostřednictvím České pošty, s.p. na doručovací adresu na území České republiky, kterou má uvedenou v kontaktních údajích pojistné smlouvy, ke které obdržel dokument „Přehled stavu pojistné smlouvy“ , a to po ověření jeho nároku na výhru.

5) Nepodaří-li se vylosovaného účastníka bez zavinění pořadatele kontaktovat, popř. výherci bez zavinění pořadatele doručit výhru, soutěžící se nestává výhercem a jeho nárok na výhru zaniká. Výhra zůstává ve vlastnictví pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému, dolosovanému, soutěžícímu. Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

6) Jeden soutěžící může vyhrát nejvýše jednu výhru v průběhu celé soutěže.

7) V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně zapojí méně účastníků (popř. méně účastníku splní podmínky pro zisk výhry), než je výher v soutěži, nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

 V. Výhra v soutěži:

Do soutěže je vloženo 8 (osm) kusů výhry, konkrétně:

 1x iPad Pro 10.5" 512GB

2x iPhone X 256 GB

2x Apple TV 4K + držák 64 GB

3x Apple Watch Series 3 42mm

VI. Zpracování osobních údajů

Účastník bere na vědomí, že pořadatel jako správce osobních údajů zpracovává poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679  o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
-Správce je oprávněn zpracovávat shora uvedené osobní údaje za účelem realizace soutěže, organizace, vedení, vyhodnocení, kontroly a předání výher; a to po dobu trvání soutěže a dále po dobu 6 měsíců od ukončení soutěže.

Účastník bere na vědomí, že shora uvedené kontaktní údaje bude správce zpracovávat i po uplynutí výše uvedené lhůty za účelem elektronické komunikace v záležitostech jeho pojištění, které se týkají zejména správy pojištění nebo řešení pojistných událostí.

Účastníci mají všechna práva vyplývající z výše uvedených obecně závazných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Účastníci mají zejména právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na opravu nepřesných či neúplných údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. V situacích předvídaných právní úpravou máte dále právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování; na přenositelnost svých údajů a právo vznést námitku proti zpracování údajů, které provádíme z důvodů našich oprávněných zájmů

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, a to buď emailem na: dpo@koop.cz nebo písemně na adrese: Pobřežní 665/21, Karlín, Praha 8, 186 00.

Více informací o zpracování, příjemce a informace o právech a možnostech jejich uplatnění zájemce nalezne na webové stránce „Ochrana osobních údajů

Zájemci (resp. účastníci) výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně účastníkem uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky či službami, a to po dobu, která skončí uplynutím 5 let od ukončení soutěže.  

VII. Závěrečná ustanovení:

1) Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. 

2) Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou, na výhry není právní nárok.

3) Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany některého z účastníků či jiné osoby, kterým dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

4) O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel soutěže. 

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 807 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku