Podrobnosti k pojištění úvěrů České spořitelny

Jak sjednat pojištění

Pojištění si snadno vyřídíte během jediné návštěvy kterékoli pobočky České spořitelny.

Sjednat schůzku

Podmínky sjednání

V rámci pojištění k úvěrům České spořitelny můžete být pojištěn, pokud jste osoba zavázaná v úvěru z pohledu příjmů, tedy hlavní dlužník či spoludlužník a prohlásíte, že splňujete podmínky pro vstup do pojištění. Dále musíte splnit tyto podmínky:

Soubor pojištění A

 • jste mladší 60 let
 • jste zdráv
 • nejste v pravidelné lékařské péči ani pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků
 • nejste v pracovní neschopnosti
 • nejste uznán invalidním

Soubor pojištění B

 • splňujete podmínky pro Soubor pojištění A
 • jste zaměstnán v pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou a nejste ve zkušební době a nedal jste ani nedostal výpověď z pracovního poměru
 • nezrušil jste se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani vám nebyl zrušen ze strany zaměstnavatele
 • neobdržel jste od zaměstnavatele ani nezaslal zaměstnavateli návrh na ukončení pracovního poměru dohodou

Soubor pojištění S (pro hotovostní úvěry)

 • jste starší 60 let (včetně) a mladší 68 let

Pojistné plnění

Pracovní neschopnost

Bude-li vaše pracovní neschopnost (PN) trvat déle než 60 dnů a splníte-li podmínky pro vznik nároku na pojistné plnění, bude pojišťovna hradit částky ve výši pravidelných úvěrových splátek na vámi zvolený účet po dobu trvání vaší pracovní neschopnosti, a to poprvé za měsíc, ve kterém budete 60. den v pracovní neschopnosti, pokud splatnost této splátky úvěru spadá do doby trvání vaší pracovní neschopnosti.

Poskytnutí pojistného plnění u spotřebitelských a hotovostních úvěrů v případě pracovní neschopnosti

Poskytnutí pojistného plnění u spotřebitelských a hotovostních úvěrů v případě pracovní neschopnosti

 • V případě pojistného plnění pojišťovna hradí z jedné pojistné události maximálně 12 měsíčních splátek.
 • Při opakování pracovní neschopnosti hradí pojišťovna vícekrát v průběhu pojištění (riziko nezaniká).
 • V případě pracovní neschopnosti pojištěného, který je osobou samostatně výdělečně činnou a který si sjednal úvěrové pojištění v Souboru pojištění B, poskytne pojišťovna pojistné plnění ve výši dvojnásobku pravidelných měsíčních splátek úvěru za předpokladu, že nesplnil některou z podmínek pro vstup do pojištění pro případ ztráty zaměstnání.

Ztráta zaměstnání

Pojišťovna stanovila čekací dobu v délce 90 dnů od data prvního čerpání úvěru, ve které nepovažuje ztrátu zaměstnání za pojistnou událost. Pokud budete nezaměstnaný více než 60 dnů po uplynutí čekací doby (počítáno ode dne registrace na úřadu práce) a budete splňovat podmínky pro vznik nároku na pojistné plnění, bude po dobu trvání vaší nezaměstnanosti pojišťovna hradit částky ve výši pravidelných úvěrových splátek na vámi zvolený účet, a to poprvé za měsíc, ve kterém budete 60. den nezaměstnaný, pokud splatnost této splátky úvěru spadá do doby trvání nezaměstnanosti.

 • Pojišťovna hradí z jedné pojistné události maximálně 12 měsíčních splátek.
 • Při opakované ztrátě zaměstnání hradí pojišťovna vícekrát v průběhu pojištění (riziko nezaniká).
 • V případě výplaty 12 úvěrových splátek z důvodu nezaměstnanosti vzniká pojištěnému nárok na plnění z další pojistné události až po uplynutí 12 měsíců ode dne výplaty poslední 12. splátky.
 • Pokud je pojištěný současně nezaměstnaný a také v pracovní neschopnosti, plní pojišťovna z důvodu pracovní neschopnosti (avšak pouze pokud nastala dříve); z důvodu nezaměstnanosti plní až po ukončení pracovní neschopnosti.
 • Pojištění pro případ ztráty zaměstnání se nevztahuje zejména na pracovní poměry ukončené dohodou a pracovní poměry ukončené výpovědí ze strany zaměstnance.

Poskytnutí pojistného plnění u spotřebitelských a hotovostních úvěrů v případě ztráty zaměstnání

Poskytnutí pojistného plnění u spotřebitelských a hotovostních úvěrů v případě ztráty zaměstnání

Invalidita

V případě, že Vám bude uznána invalidita 3. stupně ve smyslu platných předpisů o sociálním zabezpečení (nejdříve však po jednom roce od počátku pojištění – neplatí pro úraz) a že splníte podmínky pro vznik nároku na pojistné plnění, vyplatí pojišťovna na vámi zvolený účet pojistné plnění ve výši maximálně 12 splátek úvěru od data uznání invalidity navýšených o úhradu za udržování pojištění dle takové úvěrové smlouvy. Při následném potvrzení trvání invalidity vyplatí pojišťovna jednorázové pojistné plnění ve výši celého nesplaceného zůstatku úvěru k datu následného potvrzení trvání invalidity včetně dlužných úroků a úhrad bez ohledu na jejich splatnost, maximálně však do výše pojistné částky dle úvěrové smlouvy. V případě, že ke dni uznání invalidity je pojištěný v prodlení se splátkami úvěru, bude od pojistného plnění odečtena částka ve výši neuhrazených splátek úvěru, které byly splatné nejpozději ke dni vzniku pojistné události.

Úmrtí

V případě úmrtí a při splnění podmínek pro vznik nároku na pojistné plnění pojišťovna uhradí na úvěrový účet klienta nesplacenou část úvěru, a to ve výši zůstatku úvěru k datu úmrtí včetně dlužných úroků a úhrad bez ohledu na jejich splatnost, maximálně však do výše pojistné částky dle úvěrové smlouvy. V případě, že ke dni úmrtí je pojištěný v prodlení se splátkami úvěru, bude od pojistného plnění odečtena částka ve výši neuhrazených splátek úvěru, které byly splatné nejpozději ke dni vzniku pojistné události.

Pokud má pojištěný sjednanou variantu souboru pojištění S a dojde-li v prvním roce trvání pojištění ke smrti z jakýchkoliv příčin s výjimkou případu smrti následkem úrazu, vyplatí pojistitel pojistné plnění pouze ve výši dosud uhrazeného pojistného. Dojde-li ke smrti následkem úrazu v prvním roce trvání pojištění nebo z jakýchkoliv příčin po uplynutí nejméně jednoho roku trvání pojištění, vyplatí pojišťovna celý nesplacený zůstatek úvěru na úvěrový účet klienta. V případě, že ke dni úmrtí je pojištěný v prodlení se splátkami úvěru, bude od pojistného plnění odečtena částka ve výši neuhrazených splátek úvěru, které byly splatné nejpozději ke dni vzniku pojistné události.

Pojištění k revolvingovému úvěru ČS - peníze na klik

Pojistné plnění je ve výši celého nesplaceného zůstatku úvěru v případě nepříznivých životních situací.

Max. limit plnění je 80 000 Kč (vyjma pojištění pro případ hospitalizace z důvodu nemoci nebo úrazu).

Klient je pojištěný vždy pro případ:

 • smrti z jakýchkoliv příčin, invalidity 3. st., pracovní neschopnosti z důvodu úrazu nebo nemoci a dále je pojištěn na jedno z následujících rizik (podle aktuálního stavu):
 • pojištění pro případ ztráty zaměstnání (pokud splňuje podmínky pro ZZ)
  nebo
 • hospitalizace v důsledku nemoci nebo úrazu (pokud nesplňuje podmínky pro ZZ).

Pojištění je účinné po celou dobu, kdy debetní zůstatek kartového úvěrového účtu je větší než 0 Kč.

S kým je možné pojištění sjednat

 • Pro vstup do pojištění stačí vyslovit souhlas s podmínkami (klient je zdráv, není uznán invalidním apod.)
 • Pojištění je možné uzavřít bez zdravotního vyšetření klienta

Pojistná událost:

Dlouhodobá pracovní neschopnost:

 • Vyplácíme od 60. dne trvání PN
 • Čekací doba v délce 30 po sobě jdoucích kalendářních dnů platí pro dodatečné přistoupení k pojištění

Invalidita 3. stupně:

 • Nárok na plnění vzniká po jednom roce od počátku pojištění (neplatí pro úraz).

Úmrtí:

 • Pojistitel neplní v případě, že pojištěný zemřel do dvou let od počátku pojištění následkem onemocnění vzniklého před počátkem pojištění.

Ztráta zaměstnání:

 • Vyplácíme od 60. dne
 • Čekací doba 90 po sobě jdoucích kalendářních dnů

Z pojištění dlouhodobé pracovní neschopnosti, invalidity, úmrtí a ztráty zaměstnání plníme nesplacený zůstatek úvěru, resp. až 100 % vyčerpané částky ke kreditní kartě k datu vzniku pojistné události, max. však 80 000 Kč.

Hospitalizace:

 • Plnění vyplácíme od 4. dne souvislé hospitalizace ve výši 300 Kč/den
 • Výplata max. 30 dní
 • Čekací doba v délce 90 dnů od počátku pojištění

Dále byste mohli potřebovat

Zpět na souhrnné informace o pojištění k ůvěrům ČS

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 552 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku