Podrobnosti k pojištění úvěrů České spořitelny

Jak sjednat pojištění

Pojištění si snadno vyřídíte během jediné návštěvy kterékoli pobočky České spořitelny.

Sjednat schůzku

Podmínky sjednání

V rámci pojištění k úvěrům České spořitelny můžete být pojištěn, pokud jste osoba zavázaná v úvěru z pohledu příjmů, tedy hlavní dlužník či spoludlužník a prohlásíte, že splňujete podmínky pro vstup do pojištění, jste mladší 60 let a berete na vědomí, že se pojištění nevztahuje na onemocnění a úrazy, které vznikly nebo se projevily před počátkem pojištění. Dále musíte splnit tyto podmínky:

Soubor pojištění Standard a Standard 50%

 • nejste v pracovní neschopnosti
 • nejste uznán invalidním, nebo Vám nebyl přiznán průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P

Soubor pojištění Plus a Plus 50%

 • splňujete podmínky pro Soubor pojištění Standard a Standard 50%
 • berete na vědomí, že se pojištění nevztahuje na ztrátu zaměstnání vzniklou ukončením pracovního poměru, o kterém pojištěný věděl před datem sjednaným jako počátek pojištění

Soubor pojištění S (pro hotovostní úvěry)

 • jste starší 60 let (včetně) a mladší 70 let

Pojistné plnění

Pracovní neschopnost

Bude-li vaše pracovní neschopnost (PN) trvat déle než 30 dnů a splníte-li podmínky pro vznik nároku na pojistné plnění, bude pojišťovna hradit částky ve výši pravidelných úvěrových splátek na vámi zvolený účet po dobu trvání vaší pracovní neschopnosti, a to poprvé za měsíc, ve kterém budete 30. den v pracovní neschopnosti, pokud splatnost této splátky úvěru spadá do doby trvání vaší pracovní neschopnosti.

Poskytnutí pojistného plnění u spotřebitelských úvěrů v případě pracovní neschopnosti

Poskytnutí pojistného plnění u spotřebitelských a hotovostních úvěrů v případě pracovní neschopnosti

 • V případě pojistného plnění pojišťovna hradí z jedné pojistné události maximálně 12 měsíčních splátek.
 • Při opakování pracovní neschopnosti hradí pojišťovna vícekrát v průběhu pojištění (riziko nezaniká).

Ztráta zaměstnání

Pojišťovna stanovila čekací dobu v délce 90 dnů od data prvního čerpání úvěru, ve které nepovažuje ztrátu zaměstnání za pojistnou událost. Pokud budete nezaměstnaný více než 30 dnů po uplynutí čekací doby (počítáno ode dne registrace na úřadu práce) a budete splňovat podmínky pro vznik nároku na pojistné plnění, bude po dobu trvání vaší nezaměstnanosti pojišťovna hradit částky ve výši pravidelných úvěrových splátek na vámi zvolený účet, a to poprvé za měsíc, ve kterém budete 30. den nezaměstnaný, pokud splatnost této splátky úvěru spadá do doby trvání nezaměstnanosti.

 • Pojišťovna hradí z jedné pojistné události maximálně 12 měsíčních splátek.
 • Při opakované ztrátě zaměstnání hradí pojišťovna vícekrát v průběhu pojištění (riziko nezaniká).
 • V případě výplaty 12 úvěrových splátek z důvodu nezaměstnanosti vzniká pojištěnému nárok na plnění z další pojistné události až po uplynutí 12 měsíců ode dne výplaty poslední 12. splátky.
 • Pokud je pojištěný současně nezaměstnaný a také v pracovní neschopnosti, plní pojišťovna z důvodu pracovní neschopnosti (avšak pouze pokud nastala dříve); z důvodu nezaměstnanosti plní až po ukončení pracovní neschopnosti.

Poskytnutí pojistného plnění u spotřebitelských úvěrů v případě ztráty zaměstnání

Poskytnutí pojistného plnění u spotřebitelských a hotovostních úvěrů v případě ztráty zaměstnání

Invalidita

V případě, že Vám bude uznána invalidita 3. stupně (u starobního důchodce je pojistnou událostí vydání průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P) ve smyslu platných předpisů o sociálním zabezpečení a že splníte podmínky pro vznik nároku na pojistné plnění, vyplatí pojišťovna na vámi zvolený účet pojistné plnění ve výši celého nesplaceného zůstatku úvěru k datu uznání invalidity včetně dlužných úroků a úhrad bez ohledu na jejich splatnost, maximálně však do výše pojistné částky dle úvěrové smlouvy. V případě, že ke dni uznání invalidity je pojištěný v prodlení se splátkami úvěru, bude od pojistného plnění odečtena částka ve výši neuhrazených splátek úvěru, které byly splatné nejpozději ke dni vzniku pojistné události.

Úmrtí

V případě úmrtí a při splnění podmínek pro vznik nároku na pojistné plnění pojišťovna uhradí na úvěrový účet klienta nesplacenou část úvěru, a to ve výši zůstatku úvěru k datu úmrtí včetně dlužných úroků a úhrad bez ohledu na jejich splatnost, maximálně však do výše pojistné částky dle úvěrové smlouvy. V případě, že ke dni úmrtí je pojištěný v prodlení se splátkami úvěru, bude od pojistného plnění odečtena částka ve výši neuhrazených splátek úvěru, které byly splatné nejpozději ke dni vzniku pojistné události.

Pokud má pojištěný sjednanou variantu souboru pojištění S a dojde-li v prvním roce trvání pojištění ke smrti z jakýchkoliv příčin s výjimkou případu smrti následkem úrazu, vyplatí pojistitel pojistné plnění pouze ve výši dosud uhrazeného pojistného. Dojde-li ke smrti následkem úrazu v prvním roce trvání pojištění nebo z jakýchkoliv příčin po uplynutí nejméně jednoho roku trvání pojištění, vyplatí pojišťovna celý nesplacený zůstatek úvěru na úvěrový účet klienta. V případě, že ke dni úmrtí je pojištěný v prodlení se splátkami úvěru, bude od pojistného plnění odečtena částka ve výši neuhrazených splátek úvěru, které byly splatné nejpozději ke dni vzniku pojistné události.

Spotřebitelské úvěry na bydlení Stavební spořitelny České spořitelny fungují ve stejném režimu jako Pojištění ke spotřebitelským úvěrům na bydlení České spořitelny.

Pojištění vyčerpané částky k půjčkám

Pojistné plnění je ve výši celého nesplaceného zůstatku úvěru v případě nepříznivých životních situací.

Max. limit plnění je 100 000 Kč.

Klient je pojištěný:

 • u varianty Standard: pro případ smrti, invalidity 3. st., pracovní neschopnosti 

 • u varianty Plus: pro případ smrti, invalidity 3. st., pracovní neschopnosti a pojištění pro případ ztráty zaměstnání,

 • u varianty S: pro případ smrti

Pojištění je účinné po celou dobu, kdy debetní zůstatek kartového úvěrového účtu je větší než 0 Kč.

S kým je možné pojištění sjednat

 • Pro vstup do pojištění stačí vyslovit souhlas s podmínkami (klient není uznán invalidním, resp. nebyl mu přiznán průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P, není v pracovní neschopnosti apod.)
 • Pojištění je možné uzavřít bez zdravotního vyšetření klienta

Pojistná událost:

Dlouhodobá pracovní neschopnost:

 • Vyplácíme od 30. dne trvání PN

Invalidita 3. stupně, resp. vydání průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P u starobního důchodce:

 • Pojistitel neplní v případě, pokud invalidita nastala následkem onemocnění, které bylo diagnostikováno před počátkem pojištění.

Úmrtí:

 • Pojistitel neplní v případě, že pojištěný zemřel do dvou let od počátku pojištění následkem onemocnění vzniklého před počátkem pojištění. Pokud má klient sjednánu variantu pojištění S a zemře v prvním roce trvání pojištění z jakýchkoliv příčin s výjimkou případu smrti následkem úrazu, vyplácí se pouze zaplacené pojistné.

Ztráta zaměstnání:

 • Vyplácíme od 30. dne
 • Čekací doba 90 po sobě jdoucích kalendářních dnů

Z pojištění dlouhodobé pracovní neschopnosti, invalidity, úmrtí a ztráty zaměstnání plníme nesplacený zůstatek úvěru, resp. až 100 % vyčerpané částky ke kreditní kartě k datu vzniku pojistné události, max. však 100 000 Kč.

Pojištění schopnosti splácet k úvěrům pro podnikatele

V případě nepříznivých životních situací vyplácíme pojistné plnění u pojištění smrti a invalidity 3. stupně, resp. vydání průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P ve výši celého nesplaceného zůstatku úvěru a u pojištění pracovní neschopnosti poskytujeme plnění ve výši max. 12 splátek z jedné pojistné události.

Klient je pojištěný:

 • u varianty Standard: pro případ smrti následkem úrazu, invalidity 3. stupně (nebo vydání průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P vpřípadě starobního důchodce) způsobené úrazem a pojištění pracovní neschopnosti způsobené úrazem

 • u varianty Plus: pro případ smrti z jakéhokoli důvodu, invalidity 3. stupně (nebo vydání průkazu TP, ZTP, ZTP/P v případě starobního důchodce) způsobené úrazem nebo nemocí a pojištění pracovní neschopnosti způsobené úrazem nebo nemocí

S kým je možné pojištění sjednat

Pro vstup do pojištění stačí vyslovit souhlas s podmínkami (klient je mladší 60 let, není uznán invalidním (invalidita 1., 2. a 3. stupně) nebo mu nebyl přiznán průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P, není v pracovní neschopnosti apod.).

Pojištění je možné uzavřít bez zdravotního vyšetření klienta.

Pojistná událost

Dlouhodobá pracovní neschopnost:

 • Vyplácíme od 30. dne trvání PN

Invalidita 3. stupně, resp. vydání průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P u starobního důchodce:

 • Pojistitel neplní v případě, pokud invalidita nastala následkem onemocnění, které bylo diagnostikováno před počátkem pojištění.

Úmrtí:

 • Pojistitel neplní v případě, že pojištěný zemřel do dvou let od počátku pojištění následkem onemocnění vzniklého před počátkem pojištění. Pokud má klient sjednánu variantu pojištění S a zemře v prvním roce trvání pojištění z jakýchkoliv příčin s výjimkou případu smrti následkem úrazu, vyplácí se pouze zaplacené pojistné.

Dále byste mohli potřebovat

Zpět na souhrnné informace o pojištění k úvěrům ČS

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 810 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku