Jednotlivá pojištění podrobně

Z uvedených pojištění je možné sestavit pojištění na míru, libovolně je kombinovat. Jediné povinné pojištění je pojištění smrti.

Pojištění smrti

V případě úmrtí pojištěného poskytne pojišťovna předem stanovené osobě sjednanou pojistnou částku (nebo kapitálovou hodnotu, pokud je vyšší), přičemž toto plnění vyplatí mimo dědické řízení.

Je možné sjednat individuální konec pojištění.

Při dožití se sjednaného konce pojištění vyplatí kapitálovou hodnotu v aktuální výši ke dni ukončení.

Pojištění smrti následkem úrazu

Pojišťovna poskytne předem stanovené osobě sjednanou pojistnou částku, pokud k úmrtí pojištěného dojde následkem úrazu.

V případě úmrtí při dopravní nehodě pojišťovna poskytne dvojnásobek sjednané pojistné částky pro pojištění smrti následkem úrazu, maximálně však 1 mil. Kč (Pokud bude pojistná částka do 1 mil. Kč včetně, vyplatí dvojnásobek. Pokud bude nad 1 mil. Kč, vyplatí sjednanou pojistnou částku + 1 mil. Kč.)

Pojištění trvalých následků úrazu

Pojišťovna plní již od 0,5 % (např. ztráta zubu v důsledku úrazu) a/nebo od 10 % trvalého tělesného poškození (např. ztráta všech tří článků ukazováku na pravé ruce u praváka). Na jedné smlouvě můžete zvolit obě varianty současně. Díky progresivnímu plnění, které je součástí tohoto pojištění, se zvyšuje pojistná částka dle rozsahu tělesného poškození. Je možné zvolit desetinásobnou nebo čtyřnásobnou progresi.

Pojištění vážných nemocí a úrazů

Pojistné plnění slouží především k úhradě nákladů spojených s léčbou, např. k úhradě zdravotních pomůcek, doplatků na léky, na pečovatelku nebo na nadstandardní léčbu.

Základní varianta obsahuje pojištění 4 diagnózy: infarkt myokardu, rakovina (nádorová onemocnění), cévní mozková příhoda, totální ledvinové selhání. Aktuální pojistnou částku poskytne pojišťovna v případě potvrzené lékařské diagnózy kteréhokoliv z těchto onemocnění. Po výplatě pojistného plnění tato varianta končí.

Kompletní varianta zahrnuje 37 diagnóz, které jsou rozděleny do 6 skupin. U této varianty pojišťovna plní max. 3x vždy ve 100% výši za nesouvisející diagnózy.

Toto pojištění lze sjednat s konstantní a/nebo klesající pojistnou částkou (lineárně nebo anuitně), v rámci zvolené pojistné částky je potřeba vybrat variantu pojištění základní/kompletní, u obou variant pojistných částek je možné sjednat individuální konec pojištění.

K tomuto pojištění lze sjednat také připojištění na novotvary in situ. Jedná se o ohraničený zhoubný nádor, který se dá z těla odstranit chirurgickou cestou.

Pojištění trvalých následků nemoci 

Pojištění se vztahuje jen na následky nemoci, nikoliv úrazu. Rozhodující je, zda došlo v době pojištění nejen k trvalému následku nemoci, ale i k nemoci samotné. Neřešíme z jaké nemoci následek vznikl. Pojistná částka se pohybuje v rozmezí od 10 000 Kč do 2 500 000 Kč. Pojišťovna vám tak pojistí například ztrátu sluchu, řeči, zraku, následky selhávání orgánů, ochrnutí, amputaci končetin či ztrátu schopnosti řídit automobil.

Pojištění invalidity nebo dlouhodobé péče

Toto pojištění lze sjednat pro všechny stupně invalidity na různé pojistné částky. Výhodou je rozšíření 3. stupně invalidity o pojištění dlouhodobé péče ve stupni závislosti II a vyšší.

Pojistné plnění klientovi pomůže s finančními náklady na změnu životního stylu (např. bezbariérový přístup) a nahradí absolutní výpadek dlouhodobého příjmu. Pro výplatu celé sjednané pojistné částky stačí prvotní přiznání příslušného stupně invalidity nebo stupně závislosti v rámci dlouhodobé péče.

U tohoto pojištění je možné zvolit konstantní a/nebo klesající pojistnou částku (lineárně nebo anuitně), v rámci zvolené pojistné částky je nutné vybrat variantu pojištění úraz / úraz nebo nemoc, u obou variant pojistných částek je možné sjednat individuální konec pojištění.

Pokud se pojištěný stane následkem úrazu způsobeného při dopravní nehodě invalidním 3. stupně, nebo mu bude přiznán příspěvek na péči,, pojišťovna poskytne dvojnásobek sjednané pojistné částky pro invaliditu 3. stupně nebo dlouhodobou péči, maximálně však 1 mil. Kč (Pokud bude pojistná částka do 1 mil. Kč včetně, vyplatí dvojnásobek. Pokud bude nad 1 mil. Kč, vyplatí sjednanou pojistnou částku + 1 mil. Kč.)

Pojištění invalidity nebo dlouhodobé péče s výplatou doživotní renty

Pojišťovna bude v dohodnutém období vyplácet sjednanou pojistnou částku v případě, že byl pojištěný uznán invalidním 3. stupně, nebo mu byl přiznán příspěvek na péči stupně závislosti II a vyšší .

Pojištění ošetřování dospělého pojištěného 

Pojišťovna vás může pojistit na nutné ošetřování, a to z důvodu úrazu nebo nemoci. Rozhodující je zpráva lékaře, ve které bude jednoznačně uvedena nezbytnost ošetřování vaší osoby jinou osobou (příbuzný, známý, ošetřovatelka). Není potřeba dokládat, zda k ošetřování skutečně došlo. Minimálně se můžete takto pojistit na dobu jednoho roku, plníme od 29. dne ošetřování následně. 

Pojištění denního odškodného za dobu léčení úrazu

Při úrazu, jehož doba léčení dosáhla alespoň 8 nebo alespoň 29 dnů (dle sjednané varianty), vyplatí pojišťovna aktuálně platné odškodné za každý kalendářní den léčení (tedy od prvního dne léčení). Nemusíte být v pracovní neschopnosti. Máte možnost zvolit variantu s progresivním plněním (od 85. dne léčení úrazu dvojnásobek plnění, od 183. dne trojnásobek plnění).

U pojistných částek od 550 Kč/den pojišťovna požaduje potvrzení o výši příjmu. Dle příjmu lze určit maximální výši denního odškodného.

Pojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci

Pojišťovna vyplatí aktuálně platnou pojistnou částku následně od 15., 29., 57. dne, případně od 1. dne dle sjednané varianty (sjednaných variant) pojištění. Pro každou variantu lze nastavit jinou pojistnou částku. Můžete sjednat i připojištění úrazu v pracovní neschopnosti.

Pro toto pojištění můžete sjednat individuální konec pojištění.

Pojištění hospitalizace

Pojišťovna vám vyplatí sjednanou pojistnou částku již za hospitalizaci s jedním přenocováním. Nemusíte být v pracovní neschopnosti. Je možné si zvolit pojištění hospitalizace z důvodu úrazu, zároveň je možné si zvolit pojištění hospitalizace z důvodu úrazu nebo nemoci. Je možné nastavit odlišné pojistné částky u obou variant. Vztahuje se i na pobyt v rehabilitačním ústavu (poskytujeme plnění maximálně za 14 dní), pokud bezprostředně navazuje na hospitalizaci po vážné nemoci, operaci či úrazu. Plníme za preventivní léčebné zákroky z důvodu genetických předpokladů rakoviny, za infekční onemocnění včetně pohlavních chorob a dále i v případě hospitalizace z důvodu organických duševních poruch, které jsou dle vyšetření jednoznačně prokazatelné a nevznikly jako následek požívání alkoholu či psychoaktivních látek. Plníme také za poporodní komplikace dítěte.

Pojištění doživotní kapitálové renty

Pojišťovna bude od 60 let věku pojištěného vyplácet v dohodnutém období sjednanou pojistnou částku. Rentu vyplácíme do konce života pojištěného, v průběhu výplaty rentu valorizujeme.

Pojištění zproštění od placení pojistného

Pojišťovna za pojištěného až do předem sjednaného konce uhradí celkové pojistné v případě, že byl uznán invalidním 3. stupně nebo mu byl přiznán příspěvek na dlouhodobou péči.

Pojištění kapitálové hodnoty

V případě sjednání pojištění kapitálové hodnoty pojišťovna při smrti poslední pojištěné dospělé osoby vyplatí obmyšlené osobě (není-li uvedena, tak osobám dle zákona) kapitálovou hodnotu smlouvy, maximálně však ve výši 100 % základní pojistné částky pojištění smrti z jakýchkoliv příčin.

Předběžné krytí

Předběžné krytí dospělých se vztahuje na úrazová pojištění sjednaná v nabídce s max. rozsahem:

 • Základní pojištění smrti z jakýchkoliv příčin, vč. doplňkového pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin, max. 300 000 Kč
 • Pojištění invalidity nebo dlouhodobé péče - úraz, max. 300 000 Kč (pro každý stupeň invalidity)
 • Pojištění smrti následkem úrazu, max. 1 500 000 Kč
 • Pojištění smrti následkem úrazu při dopravní nehodě, max. 1 000 000 Kč
 • Pojištění trvalých následků úrazu, max. 1 500 000 Kč (v součtu za obě varianty)
 • Pojištění denního odškodného – úraz, max. 650 Kč/den
 • Pojištění hospitalizace, max. 650 Kč/den
 • Připojištění úrazu k pracovní neschopnosti, max. 650 Kč/den

Pojištění pro děti

Na jedné smlouvě může být pojištěno až pět dětí, a pro každé z nich může být sjednán rozdílný rozsah pojištění. Pojištění lze prodloužit až do 30 let věku dítěte. Vybírat lze z těchto pojištění:

Pojištění vážných nemocí a úrazů

Pojišťovna vyplatí max. 3x vždy 100% pojistnou částku za nesouvisející diagnózy. Maximální pojistná částka je 10 000 000 Kč. Pojištění platí pro 33 diagnóz onemocnění nebo podstoupení některého ze zákroků z těchto 6 skupin. Nově lze děti připojistit na novotvary in situ (ohraničený zhoubný nádor, který se dá z těla odstranit chirurgickou cestou).

Úrazová složka pojištění pro děti

 • pojištění trvalých následků úrazu
 • pojištění denního odškodného za dobu léčení úrazu s možností progresivního plnění
 • pojištění hospitalizace z důvodu úrazu či nemoci

Pojištění trvalých následků úrazu (čtyřnásobná progrese od 0,5 %)

Plnění od 0,5 % tělesného poškození s progresí až ze čtyřnásobku sjednané pojistné částky:

 • od 0,5 % do 25 % včetně – příslušné % z jednonásobku pojistné částky,
 • nad 25 % do 50 % včetně – příslušné % z dvojnásobku pojistné částky,
 • nad 50 % do 75 % včetně – příslušné % z trojnásobku pojistné částky,
 • nad 75 % do 100 % včetně – příslušné % ze čtyřnásobku pojistné částky.

Pojištění denního odškodného – úraz

Pokud je doba léčení dle oceňovacích tabulek alespoň 8 dnů, vyplatíme pojistné plnění za každý den léčení úrazu od 1. dne (včetně sobot, nedělí a svátků), a to max. za 365 dnů.

Pojištění je možné sjednat s progresí, dle které vyplácíme plnění následovně:

 • od 85. dne léčení úrazu vyplácíme dvojnásobek sjednané částky
 • od 183. dne léčení úrazu vyplácíme trojnásobek sjednané částky

Pojištění hospitalizace

Pojišťovna vyplatí sjednanou pojistnou částku za každý započatý den hospitalizace včetně sobot, nedělí a svátků. Podmínkou poskytnutí plnění je, že k propuštění pojištěného dojde nejdříve následující den po přijetí. Pojišťovna uhradí dvojnásobné plnění od 15. dne hospitalizace za doprovod zákonného zástupce u dítěte do 7 let.

Vztahuje se i na pobyt v rehabilitačním ústavu, pokud bezprostředně navazuje na hospitalizaci po vážné nemoci, operaci či úrazu. Za rehabilitaci navazující na hospitalizaci plníme max. 14 dnů, platí i pro doprovod.

Plníme i v případě hospitalizace z důvodu organických duševních poruch, které jsou dle vyšetření jednoznačně prokazatelné a nevznikly jako následek požívání alkoholu či psychoaktivních látek.

Plníme i v případě poporodních komplikací dítěte (vztahuje se na případy, kdy pojištěné dítě bude mít dítě).

Pojištění invalidity a dlouhodobé péče

V případě invalidity 3. stupně nebo dlouhodobé péče od stupně závislosti II a vyššího pojišťovna jednorázově vyplatí aktuálně platnou pojistnou částku. Maximální pojistná částka je 10 000 000 Kč.

Pokud dojde k úrazu při dopravní nehodě, vyplatí pojišťovna dvojnásobek pojistné částky, maximálně však 1 mil. Kč navíc.

Pojištění smrti 

V případě úmrtí pojištěného dítěte pojišťovna vyplatí pojistnou částku platnou k datu úmrtí.

Pojištění ošetřování dítěte (úraz nebo nemoc)

Pojišťovna vám vyplatí pojistné plnění na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře o potřebě nepřetržitého ošetřování vašeho dítěte, a to následně od 29. dne ošetřování dítěte z důvodu úrazu nebo nemoci dítěte (maximálně můžete za 1 pojistnou událost získat plnění za 365 dnů). Ošetřující osobou nemusí být zákonný zástupce. Hlídat může i babička nebo sousedka či paní na hlídání.

Pokud je ošetřující osoba s dítětem nepřetržitě přítomna v nemocnici, pak pojišťovna vyplatí pojistné plnění i za hospitalizaci dítěte.

Předběžné krytí

Předběžné krytí je automaticky sjednáno na pojistnou dobu od třetího dne od podpisu nabídky do dne uvedeného jako počátek pojištění, max. na 29 dnů (den podpisu je prvním dnem).Vztahuje se pouze na pojistné smlouvy s počátkem pojištění stanoveným na 1. den následujícího měsíce po datu podpisu nabídky (neplatí pro pojistné smlouvy s tzv. odloženým počátkem pojištění).

Předběžné krytí dětí se vztahuje na úrazová pojištění sjednaná v nabídce s max. rozsahem:

 • Pojištění smrti z jakýchkoliv příčin – max. 100 000 Kč
 • Pojištění trvalých následků úrazu, max. 1 500 000 Kč
 • Pojištění denního odškodného – úraz, max. 800 Kč/den
 • Pojištění denního odškodného – úraz s progresí, 300 Kč/den
 • Pojištění hospitalizace (následkem úrazu), max. 1 000 Kč/den

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 552 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku