Naše povinnosti spojené s automatickou výměnou informací v daňové oblasti

Dne 6.4.2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní (dále jen „zákon“). Tento zákon navazuje na mezinárodní závazky, ke kterým se Česká republika přihlásila, a které si kladou za cíl eliminovat na globální úrovni daňové úniky.

Prostředkem dosažení tohoto cíle je uložení povinnosti finančním institucím (bankám, pojišťovnám apod.) v jednotlivých členských zemích zjišťovat u svých klientů jejich daňové rezidentství a informace o zahraničních daňových rezidentech pravidelně každý rok automaticky oznamovat příslušnému národnímu orgánu (v případě ČR Specializovaný finanční úřad, dále jen „správce daně“). Národní orgány z členských států si pak tyto informace automaticky vyměňují mezi sebou. Tento způsob výměny daňových informací je označován jako common reporting standard (zkráceně CRS). V pojišťovnictví podléhají režimu CRS pojistné smlouvy s kapitálovou hodnotou (tedy zejména – ale nikoliv výlučně – pojistné smlouvy s investičním životním pojištěním).

PČS je dle zákona povinna v rámci CRS plnit následující:

  • Zjišťovat informace o daňovém rezidentství klienta, tedy údaj o státu daňového rezidenství (tj. kde klient daní své celosvětové příjmy) a spolu s tím daňové identifikační číslo (DIČ) přidělené klientovi ve státě jeho daňového rezidentství. Tyto informace PČS získává na základě Vašeho čestného prohlášení, které poskytujete při sjednání nabídky nebo za určitých podmínek (např. při změně Vaší adresy) na žádost PČS. V případě zjištění nesouladu mezi Vaší adresou trvalého pobytu a Vámi uvedeným státem daňového rezidentství je PČS ze zákona povinna tento nesoulad objasnit na základě Vámi dodatečně doloženého vysvětlení, popř. doložené dokumentace.U pojistných smluv existujících před 1.1.2016 ukládá zákon prověřit tyto smlouvy na existenci některé ze zákonem stanovených indicií cizího daňového rezidenství. V případě nalezení takové indicie budeme takového klienta kontaktovat za účelem prověření jeho daňového rezidentství (popř. sdělení jeho DIČ).
  • Oznamovat správci daně pravidelně 1x ročně (vždy nejpozději do 30.6.) pojistné smlouvy s kapitálovou hodnotou, u nichž pojišťovna evidovala v předchozím kalendářním roce osoby (tj. pojistníka nebo v případě zániku takové smlouvy oprávněnou osobu) s daňovým rezidentstvím ve státě zapojeném do mezinárodní výměny daňových informací dle CRS. Předmětem oznámení jsou identifikační údaje klienta (včetně DIČ) a dále kapitálová hodnota (při zániku hodnota odkupného). Správce daně pak tyto informace předává správcům daně v příslušných státech a zpětně od nich získává obdobné informace o českých daňových rezidentech, kteří využívají finanční produkty v daném státě.

PČS dále informuje, že do režimu CRS se nezapojily Spojené státy americké. Pokud tedy PČS vede pojistnou smlouvu, jejímž klientem je americká osoba (americký daňový rezident nebo americký občan), i nadále se uplatní právní regulace zakotvená v Dohodě mezi ČR a USA o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku (obecně známá jako FATCA), včetně prověřovacích postupů v dohodě FATCA zakotvených. Způsob oznámení pojistných smluv spadajících do režimu FATCA je však obdobný jako v případě režimu CRS (viz výše).

Klienti, kteří budou jakkoliv dotčeni buď právní regulací CRS, nebo FATCA, budou nejpozději před učiněním prvního oznámení správci daně informováni o tom, že o nich budou shromažďovány a předávány údaje v rozsahu dle zákona a to tak, aby tito klienti mohli uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů, včetně prokázání skutečného daňového rezidentství (je-li odlišné od údaje evidovaného PČS).

PČS prohlašuje, že shora uvedené informace týkající se automatické výměny informací v daňové oblasti nejsou a nemohou být považovány za právní nebo daňové poradenství. Tyto informace slouží pouze jako základní přehled o právních povinnostech PČS podle zákona č. 164/2013 Sb. PČS proto nemůže nést žádnou odpovědnost za jakoukoliv újmu vzniklou na základě rozhodnutí učiněného podle výše uvedených informací.

Bližší informace k CRS a FATCA naleznete na webových stránkách Finanční správy a Ministerstva financí ČR:

  • http://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-zdanovani-prime-dane/globalni-standard-OECD/globalni-standard-OECD-CRS-DAC2-7438
  • http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/zakon-o-mezinarodni-spolupraci
  • http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/dohoda-fatca/zakladni-informace

V souvislosti s novou právní regulací zák. č. 164/2013 Sb., o automatické výměně informací v daňové oblasti máme povinnost informovat klienty o této právní regulaci.

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 552 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku