Vážení klienti. S ohledem na vládní opatření proti šíření nemoci Covid-19 a naši dobrovolnou pomoc hygienickým stanicím při trasování kontaktů, došlo k dočasnému omezení provozu infolinky. Obracejte se na nás prosím pouze v pracovní dny od 8 do 17 hodin. Děkujeme za pochopení.

Vážení klienti,
je nám to velmi líto, ale v souvislosti s šířením nemoci COVID-19, uzavíráme nejméně do 2. 11. všechny naše pobočky. Můžete využít našich služeb prostřednictvím svého poradce, webových stránek koop.cz nebo na infolince 957 105 105. Případně lze využít telefonní kontakt na pracovníka pobočky, který je uveden na vstupních dveřích pobočky. Každý náš pracovník bude nápomocen k vyřešení Vašeho požadavku. Děkujeme za pochopení.


Dopravní nehoda

Dopravní nehodou se rozumí událost v provozu na pozemních komunikacích a dále nehoda při veřejné hromadné dopravě na železnici, vodních tocích a v letadlech.

Pojistnou událostí je pouze takový úraz, po kterém je pojištěný ošetřen zdravotnickou záchrannou službou na místě dopravní nehody nebo nejpozději do 24 hodin po nehodě ve zdravotnickém zařízení. Dopravní nehoda musí být šetřena na místě nehody policií nebo jiným příslušným státním orgánem, který je pověřen šetřením těchto nehod. O výsledku šetření provedeného neprodleně na místě dopravní nehody ve smyslu příslušného zákona musí být vyhotoven záznam.

Nehodou na pozemní komunikaci se rozumí událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby v příčinné souvislosti s provozem vozidla v pohybu.

Drážními nehodami jsou především železniční nehody a tramvajové nehody, případně nehody na jiných kolejových drahách (pozemní lanová dráha, metro), v příčinné souvislosti s provozováním drážní dopravy, s následkem smrti či újmy na zdraví.
Do stejného právního režimu spadají i visuté lanové dráhy a také trolejbusová doprava.

Nehoda ve vodní dopravě je událost, k níž došlo v provozu na vodní cestě, umělém či přírodním jezeře, moři, oceánu, nebo umělých plavebních kanálech a průplavech, a to na vodní hladině nebo pod hladinou, nebo v příčinné souvislosti s provozem. Následkem nehody je újma na zdraví nebo smrt účastníků provozu.

Nehoda v letecké dopravě je událost spojená s provozem letadla, která se stala mezi dobou, kdy kterákoliv osoba nastoupila do letadla s úmyslem vykonat let a dobou, kdy všechny takové osoby letadlo opustily, a při které došlo ke smrti či újmě na zdraví kterékoliv osoby následkem přítomnosti v letadle, nebo přímého kontaktu s kteroukoliv částí letadla, včetně částí, které se od letadla oddělily, dále přímým působením proudu plynů (vytvořených letadlem).
V případě, že je letadlo nezvěstné a cestující byli prohlášeni za mrtvé, oprávněné osoby pak mohou nahlásit pojistnou událost za nehodu v letecké dopravě.

Pojištění nehody nezahrnuje:

  • úrazy osob nacházejících se mimo prostory normálně používané pro cestující a posádku, osob dopravovaných na částech motorového vozidla, které nejsou určeny k dopravě osob (blatníky, kapota apod.) a osob dopravovaných ve vozidlech (s výjimkou řidiče), která neslouží k dopravě osob (např. silniční válce, buldozery apod.) nebo v nákladních automobilech v prostoru pro náklad, pokud není pro dopravu osob určen,
  • úrazy nastalé při účasti motorového vozidla na rychlostních závodech (včetně tréninků), obdobně pak v případě účasti lodí nebo letadel na rychlostních nebo vytrvalostních závodech (včetně tréninků na ně),
  • úrazy nastalé při provádění typových zkoušek všech druhů dopravních prostředků (při provádění typových zkoušek rychlosti, brzd, zvratu a stability motorového vozidla, dojezdu s největší rychlostí, zajíždění motorových vozidel apod.),
  • úrazy, které si pojištěný způsobil sám nebo které mu byly způsobeny druhou osobou a které nejsou v příčinné souvislosti s dopravní nehodou.

Dále do pojištění dopravní nehody není zahrnuto onemocnění, a to ani v případě, že propuklo v přímé souvislosti s dopravní nehodou.

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Vážení klienti,
je nám to velmi líto, ale v souvislosti s šířením nemoci COVID-19, uzavíráme nejméně do 2. 11. všechny naše pobočky. Můžete využít našich služeb prostřednictvím svého poradce, webových stránek koop.cz nebo na infolince 957 105 105. Případně lze využít telefonní kontakt na pracovníka pobočky, který je uveden na vstupních dveřích pobočky. Každý náš pracovník bude nápomocen k vyřešení Vašeho požadavku. Děkujeme za pochopení.

Přeskočit na hlavní nabídku