Slovníček pojmů

Chcete být svému finančnímu poradci plnohodnotným partnerem při jednání o vašem životním pojištění? Ověřte si, že rozumíte základním pojmům v pojišťovnictví. Tady jsou některé z nich:

 • Běžné pojistné

  Pravidelné platby pojistného podle zvolené frekvence (měsíční, čtvrtletní, pololetní či roční).

 • Čekací doba

  Doba od počátku pojištění, po kterou při vzniku pojistné události nevyplácíme pojistné plnění. Platí jen pro některá rizika a pouze z důvodu nemoci (např. u pojištění hospitalizace z důvodu nemoci je čekací doba dva měsíce).

 • Denní odškodné

  Částka, kterou vám vyplatíme za každý den doby léčení úrazu. Maximální počet vyplacených dnů za úraz vychází z oceňovacích tabulek a může se lišit od skutečné doby léčení.

 • Dožití

  Okamžik, ve kterém se dožijete konce doby, na kterou jste pojištění sjednal. Tímto okamžikem pojištění končí.

 • Individuální konec pojištění

  U vybraných rizik si můžete nastavit konec pojištění k dřívějšímu datu, než je sjednán konec celé pojistné smlouvy nebo konec jednotlivého pojištění. To výrazně snižuje cenu pojištění.

 • Jednorázové pojistné

  Jednou platbou uhradíte pojistné na celou dobu trvání pojištění.

 • Kapitálová hodnota pojistné smlouvy

  U investičního životního pojištění část pojistného investujete do fondů. Kapitálová hodnota udává aktuální hodnotu vaší smlouvy v Kč.

 • Mimořádné pojistné

  Nad rámec sjednaného pojistného můžete vložit mimořádné pojistné, které se stane součástí kapitálové hodnoty smlouvy. Využívá se pro navýšení kapitálové hodnoty smlouvy nebo pro maximalizaci daňového odpočtu.

 • Obmyšlená osoba

  Této osobě vyplatíme aktuálně platnou částku v případě smrti pojištěného. Výplata probíhá mimo dědické řízení, osob můžete uvést i více (v součtu vždy 100 %).

 • Oceňovací tabulky

  Každá pojišťovna má své vlastní oceňovací tabulky s detailním popisem možných pojistných událostí pro případ úrazu. Tabulky obsahují procentuálně vyjádřené trvalé následky úrazu
  a limity pro maximální počet dnů léčení konkrétních úrazů, které proplácíme jako denní odškodné.

 • Odbytné/odkupné

  Částka, kterou vám vyplatíme při předčasném ukončení pojistné smlouvy, pokud je na ni nárok.

 • Pojištěný

  Osoba, na jejíž život a zdraví se pojištění vztahuje.

 • Pojistitel

  My jako pojišťovna, se kterou máte uzavřenou pojistnou smlouvu. Poskytujeme vám pojistnou ochranu za uhrazené pojistné a vyplácíme vám pojistné plnění v případě pojistné události.

 • Pojistná částka

  Částka uvedená ve smlouvě, na jejímž základě stanovujeme pojistné plnění v případě pojistné události. Sjednává se pro každé riziko zvlášť podle vašich potřeb.

 • Pojistná doba

  Doba uvedená ve smlouvě, na kterou jste si sjednal pojištění. Během této doby platíte sjednané pojistné a my máme povinnost vyplatit pojistné plnění v případě pojistné události, pokud nastane v této době.

 • Pojistná smlouva

  Právní dokument v písemné podobě, na jehož základě vzniká pojištění.

 • Pojistná událost

  Nahodilá skutečnost označená v pojistné smlouvě, se kterou je spojen vznik naší povinnosti poskytnout vám dohodnuté plnění (např. při úrazu, nemoci, úmrtí).

 • Pojistné

  Cena pojištění za služby, které vám poskytujeme.

 • Pojistné krytí

  Pro jaké případy jste pojištěn.

 • Pojistné období

  Časové období uvedené v pojistné smlouvě, za které platíte pojistné (např. měsíc, čtvrtletí, pololetí, rok).

 • Pojistné plnění

  Částka, kterou vyplatíme při vzniku pojistné události.

 • Pojistné plnění s progresí

  Progrese reaguje výší pojistného plnění na závažnost pojistné události. Týká se pojištění trvalých následků úrazu a denního odškodného. Přesný výpočet uvádíme v pojistných podmínkách. Příklad: U trvalých následků úrazu do 25 % tělesného poškození vyplatíme příslušné procento z pojistné částky, do 50 % tělesného poškození vyplatíme příslušné procento z dvojnásobku pojistné částky.

 • Pojistné podmínky

  Obsahují zejména důležité informace o vzniku, trvání a zániku pojištění a o pojištěních, které se zavazujeme krýt. Pojistné podmínky obsahují také události, které jsou z pojištění vyloučeny.

 • Pojistník

  Osoba, která s námi uzavřela pojistnou smlouvu. Pojistník nemusí být současně pojištěný. Například u dětského pojištění je pojistníkem rodič, pojištěným je dítě.

 • Politicky exponovaná osoba – PEP

  Fyzická osoba ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, například: člen parlamentu, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil, starosta, velvyslanec atd. Dále fyzická osoba v blízkém vztahu k politicky exponované osobě, např. manželka, vnuk, společník.

 • Předběžné krytí

  Období po sjednání nabídky pojistné smlouvy, kdy ještě není platná pojistná smlouva, ale už jste chráněn. Platí od třetího dne po podpisu nabídky pojistné smlouvy, která má sjednaný počátek pojištění od následujícího měsíce.

 • Riziková skupina

  Zařazení podle vašeho povolání a sportovní či jiné zájmové činnosti. Čím rizikovější povolání (zájmovou / sportovní činnost) vykonáváte, tím je pojištění dražší. Pro rizikové sporty si můžete sjednat pojištění.

 • Výluky

  Události, které nelze v rámci pojištění pojistit. Výluky uvádíme v pojistných podmínkách.

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 569 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku