Kdo může hlásit událost?

Pokud se v průběhu pojištění stane pojistná událost, je třeba, aby ji nahlásila oprávněná osoba, kterou může být:

- Pojištěná osoba: o pojistné plnění nejčastěji žádá sama pojištěná osoba, které se událost stala.

- Zákonný zástupce/opatrovník: žádá o pojistné plnění za nezletilé dítě/opatrovanou osobu. Musí se nám prokázat buď doložením rodného listu dítěte, nebo rozhodnutí soudu o opatrovnictví. POZOR u starších smluv sjednaných do 31.12.2004 hlásí události nezletilých dětí pojistník.

- Obmyšlená osoba/dědic: žádá o plnění v případě úmrtí pojištěné osoby. Pro hlášení je nezbytné znát číslo smlouvy, v opačném případě je nutné kontaktovat notáře (správce dědického řízení), který se na nás obrátí a zjistí Vám potřebné údaje pro hlášení. K povinné dokumentaci patří kopie úmrtního listu, potvrzení notáře o účastnících dědického řízení a případně protokol od Policie České republiky (v případě úmrtí následkem úrazu).

- Pojistník: V případě úmrtí pojištěného dítěte hlásí pojistnou událost pojistník (osoba, která smlouvu uzavřela).

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 543 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku