Co budete potřebovat k hlášení

Jak on-line hlášení probíhá?

On-line hlášení pojistné události vás rychle a jednoduše provede celým procesem. Automaticky hlídá, zda máte riziko pojištěno a jaké podklady máte pojišťovně zaslat. Potřebné dokumenty můžete předat také elektronicky přes webovou stránku.

Kdy nahlásit pojistnou událost?

Pojistnou událost hlaste nejlépe po dokončení léčení, v případě trvalých následků úrazu po jejich ustálení.

Co budete k nahlášení potřebovat?

Před nahlášením pojistné události si připravte:

 • Číslo pojistné smlouvy
 • Údaje o pojištěném
 • Informace o vzniku pojistné události (např. kdy a jak došlo k úrazu)
 • Lékařské zprávy (z prvního ošetření, případně z průběhu a ukončení léčby)

Ostatní dokumenty můžete přiložit on-line také následně nebo je poslat poštou.

Rychlé doložení urychlí vyřízení vaší pojistné události. Na doložení dokumentů vás systém upozorní a informaci obdržíte i v e-mailu s potvrzením o nahlášení. 

Potřebné dokumenty

Pracovní neschopnost

 • Zaměstnanci - potvrzení pracovní neschopnosti - potvrzení o ukončení dočasné pracovní neschopnosti - V. díl s razítkem zaměstnavatele a datem nástupu zpět do práce
 • OSVČ - potvrzení OSSZ, od kdy do kdy jste nebo jste byl/a OSVČ, případně vykonáváte nebo jste vykonával/a svobodné povolání
 • OSVČ plátce nemocenského pojištění - potvrzení OSSZ o čerpání nemocenských dávek
 • OSVČ neplátce nemocenského pojištění - potvrzení OSSZ, že nejste plátcem dobrovolného nemocenského pojištění, a potvrzení lékaře, na jakou dobu od-do by byla neschopenka vystavena, pokud lékař doporučil pracovní neschopnost
 • Žádost o zálohu - potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti (tzv. lístek na peníze) s razítkem lékaře a zaměstnavatele

Hospitalizace

 • Propouštěcí zpráva z nemocnice
 • Zpráva o rehabilitačním pobytu

Invalidita

 • Posudek o uznání invalidity od OSSZ s uvedením stupně invalidity, diagnózy a data příští kontrolní lékařské prohlídky nebo doby platnosti posudku
 • Rozhodnutí o přiznání příspěvku na dlouhodobou péči ve stupni závislosti II a vyšším nebo posudek o uznání osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby od OSSZ ve stupni závislosti II a vyšším

Úmrtí

 • Kopie úmrtního listu
 • Výsledek šetření od Policie ČR (v případě úmrtí následkem úrazu)

Pojistnou událost vyšetřovala policie

 • Protokol od policie

Plnění nenárokuje pojištěný či obmyšlená osoba

 • Úředně ověřená plná moc
 • Rodný list dítěte (u zákonného zástupce dítěte)
 • Rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka
 • Dědic - usnesení soudu o ukončení dědického řízení
 • Pokud jde o plnění oprávněným osobám dle zákona, tak písemná informace notáře o účastnících dědického řízení

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 541 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku