Podmínky používání

  • Provozovatelem internetových stránek www.pojistovnacs.cz a www.flexi.cz je Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group (dále jen „Provozovatel“), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „Autorský zákon“) oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.
  • Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek a www.pojistovnacs.cz a www.flexi.cz (dále jen „Podmínky“). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat příslušné stránky www.pojistovnacs.cz a www.flexi.cz. Před užíváním těchto stránek www.pojistovnacs.cz a www.flexi.cz se proto prosím s obsahem Podmínek seznamte.
  • Přístup na stránky www.pojistovnacs.cz a www.flexi.cz může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.
  • Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat stránky www.pojistovnacs.cz a www.flexi.cz jinak než pro vlastní potřebu (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Provozovatele v souladu s Autorským zákonem. Přístup na stránky www.pojistovnacs.cz a www.flexi.cz a jejich užití je bezplatné.
  • Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek www.pojistovnacs.cz a www.flexi.cz. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.
  • Některé z informací publikovaných na stránkách www.pojistovnacs.cz a www.flexi.cz přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací.
  • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.pojistovnacs.cz a www.flexi.cz. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.pojistovnacs.cz a www.flexi.cz. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.pojistovnacs.cz a www.flexi.cz.
  • S výjimkou těchto Podmínek nemá zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.pojistovnacs.cz a www.flexi.cz povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem sítě Internet, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak.
  • Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a uživatelem těchto stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.
  • Podmínky užívání stránek www.pojistovnacs.cz a www.flexi.cz jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 15. 1. 2010.

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 810 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku