Ochrana osobních údajů

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Dovolujeme si vám předložit tyto Zásady, které objasňují, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost osobních údajů vás, našich klientů.

Cílem dokumentu je poskytnout vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme a jaké jsou individuální možnosti zabezpečení pro každého klienta Pojišťovny České spořitelny.

Jaké osobní údaje klienta Pojišťovna České spořitelny shromažďuje?

 • Osobní údaje potřebné k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci klienta v rozsahu vyžadovaném právními předpisy (identifikační údaje) a osobní údaje umožňující kontakt s klientem (kontaktní údaje). Identifikačními údaji se rozumí zejména jméno, příjmení, titul, rodné číslo bylo-li přiděleno, jinak datum narození, adresa trvalého bydliště, místo narození, státní občanství, pohlaví, věk, údaj o daňovém rezidentství a daňovém identifikačním čísle (je-li to zvláštními právními předpisy vyžadováno), číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu), číslo pasu nebo jiného obdobného dokumentu, IČ (uzavíráte-li smlouvu jako podnikající fyzická osoba); kontaktními údaji se rozumí zejména klientem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace.
 • Citlivé údaje, údaje o zdravotním stavu klienta, které jsou pro Pojišťovnu České spořitelny nezbytné k tomu, aby mohla s klientem uzavřít pojistnou smlouvu, pro vyřízení pojistných událostí; charakter a rozsah těchto citlivých údajů závisí na povaze uzavíraného pojistného produktu (pojistné smlouvy); citlivými údaji jsou dále také biometrické údaje zachycené biometrickým podpisem v případě takového způsobu podpisu dokumentů mezi klientem a Pojišťovnou České spořitelny
 • S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi Pojišťovnou České spořitelny a klientem je poskytnutí osobních a citlivých údajů zcela dobrovolné, je však podmínkou pro uzavření pojistné smlouvy

Z jakých zdrojů Pojišťovna České spořitelny osobní údaje získává?

 • Přímo od klienta při jednání o uzavření pojistné smlouvy, v průběhu trvání (správy) pojištění a dále při vyřizování pojistných událostí
 • Z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. veřejný rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík, apod.)
 • Od jiných osob se souhlasem subjektu údajů (např. zdravotnická zařízení), pokud je to nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy
 • Od jiných subjektů, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis (např. zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví)

Zpracování telefonního čísla pro účely zpětného volání

 • Odesláním vašeho telefonního čísla prostřednictvím funkce „Zavoláme my vám“ na našich webových stránkách jste vyjádřili souhlas s tím, aby Pojišťovna České spořitelny a.s. vaše telefonní číslo (jakožto váš osobní údaj) využila k tomu, abychom vám zavolali zpět a informovali vás o našich produktech a službách, nabídli vám je a zodpověděli vaše případné dotazy, které se jich týkají. Zpracování telefonního čísla dle předchozí věty provádí Pojišťovna České spořitelny a.s. pouze svými zaměstnanci s využitím vlastních prostředků. Tento souhlas jste udělili na období 30 dní ode dne odeslání svého telefonního čísla a můžete jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu přitom nebude mít vliv na zákonnost zpracování vašeho telefonního čísla do okamžiku jeho odvolání. V souvislosti se zpracováním vašeho telefonního čísla vám náleží veškerá práva subjektu údajů přiznaná zákonem na ochranu osobních údajů, zejména právo požádat nás o informaci o zpracování vašich osobních údajů a právo požádat nás o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu v případě, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy. Vždy vám svědčí i právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud máte za to, že dochází z naší strany k neoprávněnému zpracování vašich osobních údajů.“

Zpracování e-mailu pro účely zasílání novinek

 • Odesláním svého e-mailu prostřednictvím funkce „Newsletter“ na našich webových stránkách a potvrzením jeho správnosti přes potvrzovací e-mail jste vyjádřil souhlas s tím, aby Pojišťovna České spořitelny a.s. Vaši e-mailovou adresu zařadila do databáze zájemců  o zasílání novinek a zasílala Vám na uvedený e-mail novinky o našich produktech, službách a dění v naší pojišťovně.
 • Souhlas jste nám udělil na dobu neurčitou. Tento souhlas ale můžete kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu můžete snadno provést kliknutím na hypertextový odkaz „Zasílání novinek zrušíte zde“, který naleznete na konci každého e-mailu s novinkami, který od nás obdržíte. Odvolání souhlasu přitom nebude mít vliv na oprávněnost zpracování Vašeho e-mailu z naší strany do okamžiku jeho odvolání. V souvislosti se zpracováním Vašeho e-mailu Vám náleží veškerá práva subjektu údajů přiznaná zákonem na ochranu osobních údajů, zejména právo požádat od nás o informaci o zpracování Vašich osobních údajů a právo požádat nás o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu v případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy. Vždy Vám svědčí i právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud máte za to, že dochází z naší strany k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů.

Zpracování kontaktních údajů za účelem sjednání schůzky

 • Vyplněním a odesláním svých kontaktních údajů (v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, telefon, obec a PSČ) v online formuláři na našich webových stránkách jste vyjádřil souhlas s tím, aby Pojišťovna České spořitelny tyto kontaktní údaje využila ke sjednání osobní schůzky mezi Vámi a některým z našich spolupracujících pojišťovacích zprostředkovatelů a aby za tím účelem Vaše osobní údaje pojišťovacímu zprostředkovateli předala.
 • Na základě Vámi uděleného souhlasu mohou být kontaktní údaje předány České spořitelně, a.s. (IČ 45244782) nebo jinému subjektu, který je jako pojišťovací zprostředkovatel registrován u České národní banky a se kterým naše pojišťovna spolupracuje.
 • Souhlas jste nám za tímto účelem udělil na dobu 30 dnů a můžete jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu přitom nebude mít vliv na oprávněnost zpracování Vašich kontaktních údajů, ke kterému došlo do okamžiku odvolání. V souvislosti se zpracováním Vašich kontaktních údajů z online formuláře Vám náleží veškerá práva přiznaná subjektům údajů zákonem na ochranu osobních údajů, zejména právo požádat od nás o informaci o zpracování Vašich osobních údajů a právo požádat nás o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu v případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy. Vždy Vám svědčí i právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud máte za to, že dochází z naší strany k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů.

K jakým účelům Pojišťovna České spořitelny osobní údaje využívá a zpracovává?

 • Pro účely v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností, zejména pro vyhodnocení návrhů na uzavření pojistných smluv a pro zajištění všech dalších činností souvisejících s uzavřením pojistných smluv, jejich správou a dále též při vyřizování pojistných událostí
 • Pro plnění zákonných povinností Pojišťovny České spořitelny jako pojišťovny vyplývajících ze zvláštních předpisů (zejména zák. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu, zák. č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní)
 • Pro svou vnitřní potřebu, zejména pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, ochranu svých práv a právem chráněných zájmů, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů a optimalizaci poskytovaných služeb a produktů
 • Pro obchodní účely např. pro vývoj nových pojistných produktů cíleně zaměřených na potřeby klientů a pro informování klientů o nových pojistných produktech a službách Pojišťovny České spořitelny, popř. za účelem nabízení obchodu a služeb ze strany členů pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a členů Finanční skupiny České spořitelny a.s.

Jakým způsobem Pojišťovna České spořitelny zajišťuje ochranu osobních údajů?

 • Osobní a citlivé údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou a procedurální kontrolou a Pojišťovna České spořitelny disponuje moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím
 • Veškeré osoby, které s osobními a citlivými údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti
 • Veškeré klientské informace jsou rovněž chráněny povinností mlčenlivosti, vyplývající ze zákona o pojišťovnictví

Komu Pojišťovna České spořitelny osobní údaje poskytuje?

 • Subjektům, u kterých poskytnutí údajů ukládá pojistiteli zákon (např. orgány činné v trestním řízení, Česká národní banka, orgány finanční správy, exekutoři, insolvenční správci apod.)
 • Dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Pojišťovny České spořitelny (např. soudy, exekutoři, insolvenční správci, advokáti apod.); rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku
 • Specializovaným externím subjektům, které pro Pojišťovnu České spořitelny provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (viz § 13 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) jako zpracovatel; za zpracovatele vybírá Pojišťovna České spořitelny po pečlivém zvážení pouze takovou osobu, která jí poskytne maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů.

  Zpracovatelem je osoba pověřená pojistitelem, a to zejména pojišťovací zprostředkovatel nebo další osoba poskytující pojistiteli služby přímo nebo nepřímo související s pojišťovací činností. Mezi tyto osoby patří:

  a) Pro účely šetření a likvidace pojistných událostí:

  - ALFA - WEST, spol. s r.o., IČ 48363197, se sídlem Pod Hůrkou 758, Klatovy III, 339 01 Klatovy
  - A-LIKVIDACE s.r.o., IČ 02730464, se sídlem Rembrandtova 439/10, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem

  b) Pro účely poskytování zajištění:

  - Swiss Reinsurance Company Ltd., se sídlem Mythenquai 50/60, 8022 Zurich, Švýcarsko
  - Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, se sídlem Schottenring 30, A 1010 Vídeň, Rakousko
  - BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., IČ 25080954, se sídlem Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5

  c) Pro účely vymáhání pohledávek:

  - Global Collect, s.r.o., IČ 02147343, se sídlem Dřevařská 906, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
  - Advokátní kancelář Gallat s.r.o., IČ 01433075, se sídlem Filištínská 145, Chrudim I, 537 01 Chrudim
  - JUDr. Roman Majer, advokát, IČ 45417491, se sídlem Vyskočilova 1326/5, 140 00 Praha 4
  - Mgr. Petr Jaroš, soudní exekutor, IČ 75066874, se sídlem Škroupova 150, 537 01 Chrudim

 • Ostatním pojišťovnám za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání dle zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.

 • Na základě souhlasu klienta pak i členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a členům Finanční skupiny České spořitelny a.s.,

  a) Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, se sídlem Schottenring 30, A 1010 Vídeň, Rakousko

  b) Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ 47116617, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 18600

  c) Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ 63998530, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 18600 a VIG RE zajišťovna, a.s., IČ 28445589, se sídlem Praha 1, Templová 747/5, PSČ 11001)

  d) Seznam čelnů Finanční skupiny České spořitelny a.s. je uveden na www.csas.cz/banka/nav/o-nas/clenove-skupiny-banky

 • Se souhlasem klienta nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům

Jaké jsou možnosti klienta ve vazbě na zpracování a předávání osobních údajů?

S výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas klienta (viz § 5 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů), zpracovává Pojišťovna České spořitelny osobní údaje výhradně se souhlasem klienta. Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v rozsahu navrženém Pojišťovnou České spořitelny poskytne, či zda jej případně omezí nebo neposkytne. Pokud se klient s Pojišťovnou České spořitelny nedohodl jinak, může v průběhu smluvního vztahu písemně oznámit Pojišťovně České spořitelny, že rozsah souhlasu upravuje či mění nebo že souhlas odvolává. Rozsahem poskytnutého souhlasu je Pojišťovna České spořitelny vázána a plně ho respektuje. V závislosti na tom, jaký souhlas se zpracováním osobních nebo citlivých údajů byl odvolán, může takové odvolání mít odlišné následky, konkrétně:

 • Souhlas ke zpracování osobních údajů pro marketingové využití lze kdykoliv odvolat, a to v plném rozsahu nebo i částečně
 • Souhlas ke zpracování citlivých údajů vypovídajících o zdravotním stavu subjektu údajů je podmínkou uzavření pojistné smlouvy a uplatnění nároku na pojistné plnění. V případě odvolání tohoto souhlasu tedy pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění, pokud pro odvolání souhlasu se zpracováním citlivých údajů o zdravotním stavu nemůže pojistitel dokončit šetření nutné ke zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit.
 • Souhlas ke zpracování biometrických údajů lze kdykoliv odvolat. Takové odvolání však nemá vliv na pokračování zpracování již poskytnutých biometrických údajů za účelem zajištění a uplatnění právních nároků pojistitele. Odvolání souhlasu má tedy vliv na podepisování učiněné po odvolání souhlasu.

Jaký přístup má klient ke svým osobním údajům a jaká je povinnost Pojišťovny České spořitelny?

Informaci o tom, jaké osobní údaje o klientovi Pojišťovna České spořitelny zpracovává, si klient může vyžádat přímo u Pojišťovny České spořitelny. Informaci v zákonem stanoveném rozsahu (viz § 12 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) vyhotoví Pojišťovna České spořitelny bez zbytečného odkladu a předá ji klientovi. Za poskytnutí informace náleží Pojišťovně České spořitelny úhrada nákladů spojených s jejím poskytnutím (viz § 12 odst. 3 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany Pojišťovny České spořitelny nebo dalších subjektů provádějících zpracování k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených zákonem, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje (viz § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Se svými podněty se může klient obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jak Pojišťovna České spořitelny informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

 • Tyto Zásady jsou umístěny veřejně na internetových stránkách Pojišťovny České spořitelny a.s., Vienna Insurance Group
 • S pravidly zpracování osobních údajů a jejich ochrany je klient seznámen při uzavírání pojistné smlouvy; při uzavírání pojistné smlouvy je klient oprávněn určit rozsah svého souhlasu se zpracováním osobních údajů tam, kde je jeho souhlas vyžadován.

Nevíte si rady? Rádi vám poradíme!

Kde se můžeme potkat

Navštívit nás můžete v 564 pobočkách po celé České republice.

Přeskočit na hlavní nabídku